Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Exsilia

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Exsilia of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven behorende tot Exsilia wordt gesloten.

2. Producten en diensten van Exsilia : de door Exsilia te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Exsilia .

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Exsilia .

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Exsilia niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Exsilia gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Exsilia schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Exsilia heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, online via het www cq per fax en/of per reguliere post, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Exsilia ; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de maandelijkse/jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Exsilia.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1.1. De overeenkomst voor Virtualhosting diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 12 maanden.

1.2. De overeenkomst voor een dedicated server wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 18 maanden.

1.3. De overeenkomst voor een co-located server wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 6 maanden.

De drie (3) bovenstaande overeenkomsten zijn geldig tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

2. De overeenkomst wordt na het verlopen van de initiele looptijd stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. De overeenkomst kan per einde looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand;

3. Exsilia kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Exsilia niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Exsilia heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Exsilia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/video te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.


6. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke of electronische opdracht en aanlevering van gegevens en eventueel promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Exsilia zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a mede afhankelijk van de betreffende NIC.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Exsilia is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data/emailverkeer

1. Het data/emailverkeer is gelimiteerd tot het afgesproken limiet welke te vinden is in het pakketten overzicht, tenzijanders is afgesproken met de opdrachtgever; met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslagnemen. Indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme verbruik. Wij brengen de cliënt op de hoogte van dit extreme verbruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme verbruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Exsilia, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Exsilia. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Exsilia gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Exsilia heeft ten alle tijden het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.

2. In de Overeenkomst kan sprake zijn van 'ongelimiteerd dataverkeer', hiervoor geldt de voorwaarde dat er op deze website geen sprake is van:
· Websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie.
· Multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam
· Websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocesor
· Websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen
· Websites met banners, graphics of cgi-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites(beter bekend als off-site linking)


9. Gebruik van netwerken

1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Exsilia. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

2. Van Exsilia kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

3. Opdrachtgever vrijwaart Exsilia tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Exsilia, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.

5. Indien naar het redelijk oordeel van Exsilia een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Exsilia en/of van de dienstverlening aan klanten van Exsilia zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Exsilia Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Exsilia, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken

7. Indien de server(s) van Exsilia ten prooi vallen aan (Distributed) Denial of Service Attacks zullen de kosten die dit metzich mee brengt ten alle tijde voor rekening zijn van de opdrachtgever.

10. Dienstverlening en onderhoud

1. Exsilia zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

2. Exsilia zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden

3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Exsilia.

4. Exsilia zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

5. Exsilia garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden

6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Exsilia, tenzij:

· Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

· Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

· De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden

7. Exsilia is gerechtigd een Internet Protocol ('IP') adres op ieder gewenst moment af te sluiten als deze ten prooi is gevallenvan 1 of meerdere (Distributed) Denial of Service attacks.

11. Prijzen

1. Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Exsilia heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v publicatie op de website’s van Exsilia. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

12. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Exsilia .

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Exsilia aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Exsilia is ontvangen.

3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Exsilia het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/per jaar vooraf geïncasseerd.

5. Exsilia stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Exsilia kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Exsilia een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Exsilia is voldaan.

11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Exsilia een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Exsilia het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

13. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Exsilia site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Exsilia ter van enige aanspraak.

14. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Exsilia vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Exsilia.

2. Een door Exsilia geleverde dedicated-server is en blijft ten alle tijde eigendom van Exsilia tenzij anders is overeengekomen.

15. Aansprakelijkheid

1. Exsilia is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Exsilia weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Exsilia kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Exsilia of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Exsilia .

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Exsilia slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Exsilia voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Exsilia voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Exsilia .

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Exsilia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Exsilia is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Exsilia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Exsilia mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Exsilia . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Exsilia als gevolg daarvan lijdt.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Buitengebruikstelling

1. Exsilia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Exsilia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Exsilia zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Exsilia kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Exsilia gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot EUR 20,- excl. BTW.

18. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Exsilia vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Exsilia .

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Exsilia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Exsilia

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen Exsilia en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

5. Exsilia heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

6. Indien Exsilia de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Exsilia de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

7. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij Exsilia meldt.

8. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Exsilia zullen in overleg treden teneinde een teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.